TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
7
  Số lượt truy cập:
1754524
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Trực tuyến công
UPU
Đề tài khoa học
tài liệu thông tin tuyên truyền
Phòng chống tham nhũng
Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 201

 

DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

STT

 

 

Họ tên/Đơn vị

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại

 

 

Địa chỉ hộp thư

 

I

Lãnh đạo sở

 

 

 

1

Trần Kim Kha

Giám đốc

0566.292.001

khatk@stttt.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Mừng

Phó Giám đốc

0563.629.875

mungnt@stttt.binhdinh.gov.vn

3

Võ Gia Nghĩa

Phó Giám đốc

0563.811.616

nghiavg@stttt.binhdinh.gov.vn

4 Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa Phó Giám đốc 0563.962.222 hoandtt@stttt.binhdinh.gov.vn

II

Văn phòng sở

 

0563.815519

vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn

1

Lê Tấn Lộc

Chánh VP Sở

nt

loclt@stttt.binhdinh.gov.vn

2

Trần Việt Hưng

Chuyên viên

nt

hungtv@stttt.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Kim Hoa

Văn thư

nt

hoantk@stttt.binhdinh.gov.vn

4

Trần Thị Ánh Trinh

Kế toán viên

nt

trinhtta@stttt.binhdinh.gov.vn

III

Thanh Tra 

 

 

thanhtra@stttt.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Minh Thảo

Chánh Thanh tra

562.210.516

thaonm@stttt.binhdinh.gov.vn

2

Phạm Quốc Trương

Phó C.Thanh tra

nt

truongpq@stttt.binhdinh.gov.vn

3

Lê Võ Hồng Diễm

Chuyên viên

nt

diemlvh@stttt.binhdinh.gov.vn

4

Đinh Kim Ngọc Khuyên

Chuyên viên

nt

khuyendkn@stttt.binhdinh.gov.vn

IV

Phòng Bưu chính viễn thông

 

 

bcvt@stttt.binhdinh.gov.vn

1

Đinh Hùng Tuấn

Trưởng phòng

562.210.514

tuandh@stttt.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thái Học

Chuyên viên

nt

hocnt@stttt.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hải

Chuyên viên

nt

haint@stttt.binhdinh.gov.vn

V

Phòng Báo chí - Xuất bản

 

 

bcxb@stttt.binhdinh.gov.vn

1

Bùi Huy Phúc

Trưởng phòng

566.292.003

phucbh@stttt.binhdinh.gov.vn

2 Nguyễn Thế Quỳnh Phó Trưởng phòng nt quynhnt@stttt.binhdinh.gov.vn

3

Lê Vũ Uyên Linh

Chuyên viên

nt

linhlvu@stttt.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên

nt

hantt@stttt.binhdinh.gov.vn

5 Trần Vũ Quang Hưng Chuyên viên nt hungtvq@stttt.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Kế hoạch

 

 

kehoach@stttt.binhdinh.gov.vn

1

Trần Quang Triết

Trưởng phòng

562.210.513

triettq@stttt.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng

nt

anhnn@stttt.binhdinh.gov.vn

3 Mai Trịnh Bảo Trân Chuyên viên nt tranmtb@stttt.binhdinh.gov.vn

VII

Phòng Công nghệ thông tin

 

 

cntt@stttt.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

562.210.517

binhnv@stttt.binhdinh.gov.vn

2

Hồ Thị Minh Quyền

Phó Trưởng phòng

nt

quyenhtm@stttt.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên

nt

giangnt@stttt.binhdinh.gov.vn

4 Nguyễn Thanh Sang Chuyên viên nt sangnt@stttt.binhdinh.gov.vn

VIII

Trung tâm Hạ tầng thông tin

 

 

biic@stttt.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Thanh Trúc

Giám đốc 

563.811.626

trucnt@stttt.binhdinh.gov.vn

2

Ngô Duy Trung

Phó Giám đốc

563.811.618

trungnd@stttt.binhdinh.gov.vn

3

Huỳnh Tiến Mẫn

Nhân viên

563.811.626

manht@stttt.binhdinh.gov.vn

4

Phan Thị Kim Loan

Nhân viên

563.811.626

loanptk@stttt.binhdinh.gov.vn

5

Lê Quốc Việt

Nhân viên

563.811.618

vietlq@stttt.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Toàn

Nhân viên

nt

toannn@stttt.binhdinh.gov.vn

7

Phạm Minh Dự

Nhân viên

nt

dupm@stttt.binhdinh.gov.vn

8

Lê Kim Yến

Nhân viên

563.811.626

yenlk@stttt.binhdinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Thanh

Nhân viên

nt

thanhnt@stttt.binhdinh.gov.vn

10

Phạm Hữu Phước

Nhân viên

nt

phuocph@stttt.binhdinh.gov.vn

11

Nguyễn Đức Nghĩa

Nhân viên

nt

nghiand@stttt.binhdinh.gov.vn

IX

Trung tâm Ứng dụng CNTT-VT (ITA)

 

 

ita@stttt.binhdinh.gov.vn

1

Trần Ngọc Vinh

Giám đốc

562.210.515

vinhtn@stttt.binhdinh.gov.vn  Bản tin Sở Thông Tin - Truyền Thông
    Thông báo
    Văn bản mới
  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Bình Định

  Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng hệ thống văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định

  Về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Phần Mô hình chính phủ điện tử tỉnh Bình Định đến năm 2015)

  về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

  Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

  Thông tư quy định về kết nối viễn thông

  Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

  Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

  Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao.

  Thông tư quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia

  Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

  Về việc phê duyệt Chương trình công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015

  Về Chính phủ điện tử

  Về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định

  Quy chế tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông

  Quy chế tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông

  Quy chế tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông

  Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

  Phê duyệt Kết quả đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015

  về việc thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Bình Định

  Phê duyệt Chương trình Ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN tỉnh Bình Định năm 2016

  Ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ưu tiên thực hiện trong năm 2016

    Tra cứu kết quả xử lý hồ sơ
  Nhập số phiếu biên nhận/ họ tên:
  Chọn lĩnh vực:
  Hội thao Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh năm 2013 Hội thao Tập huấn nghiệp vụ về năng lực xây dựng và triển khai hiệu quả các dự án ứng dụng CNTT trong CQNN trên địa bàn tỉnh Hội nghị giao ban DN BCVT 2013 Đào tạo lớp MCSA 2013 Thăm nhà cổ và viết lưu niệm Thăm và tặng quà tại Sở TT&TT Tiền Giang Hội nghị trực tuyến Mega V-meeting Hội nghị CBCC Bổ nhiệm PGĐ
  Portal Binh Dinh
  Bộ Thông tin và Truyền thông
  Báo Bình Định
  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  Tập đoàn Viễn thông Quân đội
   Trung tâm Ứng Dụng CNTT - VT Bình Định
   
  Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
  Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
  Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
  BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH
  Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  Tel: (056) 3815519 - Fax: (056) 3815517 - Email: vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THANH MỪNG, Phó Giám đốc Sở