Định hướng phát triển

Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025
Trong giai đoạn 2021 – 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong khi đó kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Tỉnh Bình Định với quy mô kinh tế còn nhỏ bé, nguồn nội lực còn hạn chế; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh . . . ảnh hưởng đến sự phát triển về kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2021-2025 là rất quan trọng. Hơn nữa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển rất nhanh và chuyển sang nền kinh tế số trở thành một trong những đặc trưng cơ bản của xu thế phát triển hiện nay.
Trong 5 năm qua, với những khó khăn và thuận lợi, ngành Thông tin và Truyền thông Bình Định đã phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế ngành Thông tin và Truyền thông của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn tiếp theo.
Định hướng chung: Ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn mới tập trung thực hiện 02 nhiệm vụ quan trọng là: Tạo ra niềm tin, đồng thuận xã hội và khát vọng dân tộc; Thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ số vào mọi lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra sự tăng trưởng, tăng năng suất lao động.
Quan điểm phát triển
1. Công nghệ thông tin được coi là công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; là một trong những động lực quan trọng trong phát triển nền kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.  
2. Phát triển nhanh và bền vững hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông là hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế số, xã hội số.
3. Ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng bảo đảm thành công các đột phá chiến lược cần được ưu tiên trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
4. Chuyển đổi số là nền tảng cho phát triển nền kinh tế số, là yếu tố quan trọng nhất để tăng năng suất lao động, tốc độ tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.
5. Ưu tiên tăng cường năng lực bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, góp phần giữ vững chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hạ tầng an toàn, an ninh không gian mạng là tiền đề, niềm tin cho kinh tế số, xã hội số cần được ưu tiên phát triển đi trước một bước.
Mục tiêu chung
1. Đến năm 2025, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội. Triển khai xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh đạt mức khá của cả nước; công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo được ưu tiên phát triển thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Công tác truyền thông thể hiện được dòng chảy chính của xã hội, kết hợp hài hòa và phát triển đồng bộ các loại hình thông tin, ưu tiên cung cấp thông tin chính thống trên mạng xã hội.
2. Tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành Thông tin và Truyền thông và đặc biệt là phát triển đồng bộ, hiệu quả trên cả 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.
Mục tiêu cụ thể
1. Lĩnh vực Bưu chính
- Xây dựng triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn tỉnh. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia.
- Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong bưu chính. Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, trong đó, chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ số và các dịch vụ mang tính hỗ trợ cho thương mại điện tử.
- Hoàn thiện và triển khai Đề án “Thí điểm triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương”.
- Đảm bảo thực hiện tiêu chí số 8 – Thông tin và Truyền thông, phục vụ xây dựng chương trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Định.
- Tham mưu các cơ chế chính sách và tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ điểm Bưu điện văn hóa xã nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tại các điểm Bưu điện văn hóa xã.
2. Lĩnh vực Viễn thông
- Chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng ICT, phát triển hạ tầng số đồng bộ hiện đại để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội.
- Xử lý căn bản các loại “rác” viễn thông như SIM “rác”, tin nhắn “rác”, thoại “rác”, thư “rác”… để phát triển thị trường bền vững và lành mạnh.
- Xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021 – 2025 bảo đảm phổ cập phủ sóng 4G, 5G, phổ cập điện thoại thông minh và phổ cập dịch vụ công trực tuyến.
- Hoàn thành Đề án Số hóa truyền hình mặt đất theo đúng lộ trình; Tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt tối thiểu 16,1%; Tỷ lệ thuê bao băng rộng di động trên 100 dân đạt tối thiểu 70%; Tỷ lệ người sử dụng Internet trên 100 dân đạt tối thiểu 71,5%.
3. Lĩnh vực Công nghệ thông tin  - Chuyển đổi số
3.1. Phát triển chính quyền số
- Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước.
- Duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 60% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
- 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, trên 50% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ xa.
- 100% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin.
- Trên 85% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.
3.2. Phát triển kinh tế số
- Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 20%.
- Trên 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) thường xuyên sử dụng các nền tảng số.
- Trên 85% các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh chấp nhận thanh toán học phí, thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
- Thu hút khoảng 2.000 chuyên gia, lao động làm việc tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định.
          2.2.3. Phát triển xã hội số
- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 95% hộ gia đình, 100% xã.
- Từng bước phát triển mạng 5G (ưu tiên phủ sóng tại các khu, cụm công nghiệp, khu vực trung tâm huyện thị xã, thành phố, khu du lịch, bệnh viện, trường học).
- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 50.
- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức khác trên 85%.
- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 80%.
- Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 90%.
4. Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng                                            
- An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để phát triển chính quyền điện tử và chuyển đổi số do đó cần phải đi trước một bước. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng đặc biệt trong năm diễn ra Đại hội đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin tỉnh phục vụ chính quyền điện tử.
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 100% các cơ quan, tổ chức tại tỉnh triển khai bảo vệ an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp; 100% sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng, phòng chống mã độc tập trung, kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Đào tạo, tập huấn an toàn thông tin chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách CNTT các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
5. Lĩnh vực Công nghiệp ICT
- Thực hiện công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định và thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, để thực hiện tốt vai trò dẫn dắt về hạ tầng công nghệ, nền tảng tạo đột phá cho chuyển đổi sang nền kinh tế số, xã hội số;
- Hình thành và phát huy hiệu quả hoạt động các khu đô thị khoa học, trí tuệ nhân tạo; khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.
6. Lĩnh vực Báo chí, truyền thông
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội, xây dựng niềm tin xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp.
- Thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo đúng nội dung Quy hoạch và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong báo chí nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện Quy hoạch và xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.
- Kiểm tra, hướng dẫn cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng và đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định trong Luật Báo chí. Bảo đảm tương đối việc ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật.
- Thực hiện tốt việc bảo đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của nhân dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống thông tin cơ sở đặc biệt là hệ thống loa phường, xã phải thực hiện chuyển đổi số, đổi mới công nghệ toàn diện. Quan tâm đầu tư hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở; các hoạt động thông tin cơ sở.
- Chuyển đổi số cho hoạt động thông tin đối ngoại, sử dụng các công nghệ truyền thông tiên tiến như công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, mạng xã hội… đáp ứng nhu cầu nội dung thông tin của mọi cá nhân có quan tâm đến tỉnh.
- Lĩnh vực xuất bản, tích cực đổi mới nội dung, cách thức, quy trình triển khai các nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất bản, nhằm phục hồi và phát triển mạng lưới xuất bản, phát hành xuất bản phẩm, cũng như nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế của các nhà xuất bản...
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây